ผู้บริหารโรงพยาบาลปราสาท


นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์

ผู้อำนวยการโรงพบาลปราสาท


พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายสิทธิศักดิ์ อินทร์สุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร

นส.วรางศรี งามมาก

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

พญ.เกศินี ทุนดี

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ

พญ.ศรีสุดา หมั่นเที่ยง

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

พญ.วันทนีย์ มามูล

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ


พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

นายสิทธิศักดิ์ อินทร์สุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านอำนวยการ

นส.วรางศรี งามมาก

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล

พญ.เกศินี ทุนดี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ

พญ.ศรีสุดา หมั่นเที่ยง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านบริการปฐมภูมิ