ผู้บริหารโรงพยาบาลปราสาท


นพ.สมภพ สารวนางกูร

ผู้อำนวยการโรงพบาลปราสาท


พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร

นส.วรางศรี งามมาก

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

พญ.เกศินี ทุนดี

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ

พญ.ศรีสุดา หมั่นเที่ยง

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

พญ.วันทนีย์ มามูล

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ


พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

นส.วรางศรี งามมาก

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล

พญ.เกศินี ทุนดี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ

พญ.ศรีสุดา หมั่นเที่ยง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านบริการปฐมภูมิ